Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ  --  AktualitásokEgyenes út az egyetemre! - Tanárszakos hallgatók készültek leendő diákjaik továbbtanulásának támogatására

A 2020/21-es tanévben 8 csoportban, összesen 83 leendő pedagógus vett részt az „Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához.” c. című szabadon választható, két kredites kurzuson. Az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ az EFOP 3.4.4-es projekt keretében évek óta, rendszeresen szervezi ezt a hosszú távon igen hasznos programot tanárképzős hallgatók számára. A képzésben a központ 6 szakembere vesz részt: pszichológusok; mentálhigiénés, pályaorientációs, esélyegyenlőségi és tanulásmódszertani szakemberek.


2021. július 28.

A képzés célja: leendő pedagógusok felkészülésének támogatása a diákok továbbtanulásának sokirányú megsegítéséhez.

Célunk, hogy a hallgatók ismerjék meg az eltérő képzési igényű diákok továbbtanulási esélyeinek és fejlesztési lehetőségeinek támogatását. Legyenek tájékozottak az SNI diákokat segítő egyetemi programok tekintetében és ismerjék azok középiskolai adaptálási lehetőségeit a sikeres továbbtanulás érdekében. Ismerjék meg a felsőoktatásban való továbbtanulást hatékonyan megalapozó tanulásmódszertan viszonyformáló és szokásformáló módszereit, a tanulási képességet fejlesztő eljárások és a tanulást segítő korszerű módszerek hatásait, tanítási-tanulási folyamatokba történő integrálási lehetőségeit.

Cél, hogy a résztvevők tájékozottak legyenek a felvételi rendszer és a pályaorientáció aktuális kérdésköreiben, a pályaválasztás sikeres megalapozásának lehetőségeiben. Célunk, hogy a leendő pedagógusok célirányos felkészítésével váljanak képessé a diákokra nehezedő pályaválasztási döntésekből adódó nyomás csökkentésére; munkaerő-piaci tájékozottságuk alapján a pályaválasztás sikeres megalapozására.

 

A képzés tartalma:


A felsőoktatás színterein gyakori jelenség, hogy a diákok képességeikhez, motiváltságukhoz képest alul teljesítenek. Ennek okai leggyakrabban: kellő tájékozódás hiányában helytelenül választott alapszak, nem tisztázott részképesség problémák, nem megfelelő tanulási módszerek vagy éppen a tanulást segítő technikák/technológiák mellőzése tanulási zavarral, vagy fogyatékossággal élő fiatalok esetében. A képzés keretében a résztvevők megismerik az eltérő képzési igényű diákok továbbtanulási esélyeit és képességfejlesztését növelő lehetőségeket; tájékozódnak a speciális (nevelési) képzési igényű diákok önálló tanulását támogató segédeszközökről, technológiákról. A résztvevők a megismert módszerek adaptív alkalmazásával képessé válnak hatékonyan segíteni a diákok tanulását, továbbtanulását. Tájékozódnak az SNI diákokat segítő egyetemi programokról és megismerik azok középiskolai adaptálási lehetőségeit a sikeres továbbtanulás támogatásának érdekében.

 

 

A program a pályaválasztási folyamat komplex megsegítését alapozza meg azzal, hogy felkészíti a leendő pedagógusokat a diákok önismeretének fejlesztésével, tanulásszervezésük korrekciójával a továbbtanulásuk tudatos támogatására, az egyéni lemaradások kiküszöbölésére, a felsőoktatásba való átmenet könnyebbé tételére. Az itt megjelenő problémák gyakran a diákok tanuláshoz való rossz viszonyában, szokásrendjük hiányosságaiban, tanulási képességük fejletlenségében, valamint a tanulási módszerekben és technikákban való járatlanságukban nyilvánulnak meg. A tanulás-módszertani rész ezekre a problémákra kínál célirányos megoldást: feltárja a tanulási-tanítási nehézségek hátterét, bepillantást nyújt a fejlesztés lehetőségeibe, saját élményű feladatokon keresztül közel hozza a tanulási képességek fejlesztésének gyakorlatát, ennek munkaformáit (kooperatív technikák, oldó beszélgetések, kérdőívezés, játék stb.) megadja az alapokat a tanulásmódszertan szakórákba történő illesztéséhez és az intézményi adaptációhoz.

A középiskolai diákok számára komoly dilemma a megfelelő szak kiválasztása. Gyakori, hogy nem rendelkeznek elegendő információval az egyes szakokról, a későbbi lehetőségekről, munkaerő-piacról, ezért szükséges minden olyan felület, információszerzési mód számbavétele és átadása, mely a megalapozott, tudatos döntést előkészíti. Össze kell vetniük saját erősségeiket a szakon elvárt készségekkel, személyes motivációjukat és szempontrendszerüket a szak nyújtotta perspektívákkal. A képzés során a résztvevők megismerik a pályaválasztás legfontosabb sarokköveit, olyan önismeretet (tanulási, pályaorientációs) fejlesztő módszereket sajátítanak el és próbálnak ki, melyek egyéni vagy csoportos formában továbbvihetők a diákoknak, illetve szélesebb körű pálya- és munkaerő-piaci ismeretekre tesznek szert. Mindezt a képzés folyamatában elkészített pályaorientációs portfólió is támogatja. A továbbtanulási döntés ezáltal a fantázia helyett a realitáson alapul, így kevesebb téves választást eredményez. A résztvevők a pályaválasztást támogató szerepükben megerősödnek és képessé válnak a szülők hatékony bevonására is.

 

A képzés témaköreiből:

 • A serdülőkor és fiatal felnőttkor mentálhigiénéje.
 • Kik a fogyatékossággal élő diákok?
 • A tanár feladatkörei esélyegyenlőségi aspektusból.
 • A tanítási-tanulási folyamatok szereplőinek problémakörei.
 • Motiváció, a tanulási attitűd formálása.
 • A tanulási szokások jelentősége a továbbtanulás megalapozásában.
 • A tanulási kompetencia kulcskérdése: a tanulási képességek fejlesztése.
 • A tanulás tanításának intézményi integrálása: a tanulásmódszertan hálóterve.
 • A pályatervezés elméleti háttere.
 • A tudatosság szerepe a pályaválasztásban.
 • Pályaválasztás és pályaismeret, munkaerőpiac.

 

A hallgatók – leendő pedagógusok - maximális elhivatottságról tettek tanúbizonyságot a kurzusra való jelentkezésükkel, a programban való tudatos, aktív és reflektív részvételükkel.

A kurzust a 2021/22-es tanévben is hirdetni fogjuk, a hallgatók az alábbi kurzuscímmel találhatják meg a Neptunk x-es kurzusai között:

Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához.