Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ  --  AktualitásokINTEGRATÍV MENTÁLHIGIÉNÉ képzés indul Szegeden

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézete

INTEGRATÍV MENTÁLHIGIÉNÉ
szakirányú továbbképzési szakot indít a 2018/2019. tanévben is.

2018. június 18.

A részvétel feltétele: agrár; bölcsészettudomány; társadalomtudomány; pedagógusképzés; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; gazdaságtudományok; műszaki; orvos- és egészségtudomány; sporttudomány; természettudomány; művészet; művészetközvetítés; hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (BA) szerzett oklevél (vagy korábban szerzett főiskolai illetve egyetemi végzettség)


A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

integratív mentálhigiénés szakember


A KÉPZÉSRŐL

„Az ember legjobb gyógyszere a másik ember.” (Paracelsus)

A MENTÁLHIGIÉNÉ a lelki egészség kialakítását, gondozását, védelmét szolgáló holisztikus szemléletű tudomány. Képzésünk kulcsfogalmai: integratív szemlélet, önismeret-fejlesztés, hivatásszemélyiség, interdiszciplináris látásmód és együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, elfogadás, empátia, türelem, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód. Célunk, hogy hallgatóink számára széleskörű és gyakorlatorientált szakmai tudást nyújtsunk, akik a mentálhigiénés szemléletmódot követve képesek hatékonyabban és tudatosabban működni és együttműködni saját szakterületükön.

A KÉPZÉS ALAPPILLÉREI

  1. Az elméleti ismeretek a mentálhigiénés szemléletnek megfelelően integráltan, több tudomány nézőpontjából világítják meg a lelki egészségvédelem szempontjából kiemelkedően fontos életeseményeket, közösségi és társadalmi jelenségeket.
  2. A készségfejlesztőstúdiumok fő célja a tanult elméleti ismeretek gyakorlati „átültetése”, melynek során a hallgató:
  3. fokozatosan elsajátítja a mentálhigiénés segítő kapcsolat (többek között a nondirektivitás, határtartás, életvezetési tanácsadás, krízisintervenció, gyászmunka, kiégés-megelőzés/csökkentés stb.) módszertanát
  4. megismeri a lelki egészségvédő és személyiség-erősítő beavatkozások lehetőségeit (esetmegbeszélés, tematikus csoportok, mentálhigiénés hálózatépítés, projekt módszer)
  5. közösségi mentálhigiénés szemlélettel képessé válik saját szakterületén/saját intézményében a cselekvésorientált prevencióra, intervencióra és együttműködésre
  6. megismeri és felismeri saját kompetenciahatárait
  7. továbbá a foglalkozások alatt folyamatos visszajelzéseket kap napi munkája mentálhigiénés vonatkozásairól
  8. A sajátélménystúdiumok fókuszában az önismeret, az önmagunkra és másokra vonatkozó reflexivitás képességének elmélyítése áll, melynek célja a hallgató különböző életszerepeinek (kiemelten hivatásszerepének) megélése, megértése, tudatosítása, a szerepfejlődés segítése, továbbá a segítő munkához nélkülözhetetlen kommunikációs és problémamegoldó készségek fejlesztése, a szociális és az interaktív cselekvési kompetencia növelése.
  9. Az integráló stúdiumok a hivatásra vonatkozóan rendezik és ötvözik az elméleti és gyakorlati ismereteket, szakmai és személyes kompetenciát fejlesztenek, új összefüggések meglátására ösztönöznek.


A képzés időtartama: 4 szemeszter, formája: havonta egy hétvége (péntek délután, szombat délelőtt és délután)


Részvételi díj: 180.000 Ft/szemeszter


A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2018. július 30.

A jelentkezés díja: 3.000 Ft, amit a kiküldött csekken kell befizetni.


A jelentkezés módja: a honlapunkról letölthető jelentkezési lapon.


Kérjük a jelentkezés másodpéldányát elektronikus úton Krämmer Erikának, a képzés szakmai vezetőjének is eljuttatni!

Email : krammererika@gmail.com


Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz


A képzés kezdete: 2018. szeptember.

A felvételi 2017 augusztusában lesz, a pontos időpontról időben tájékoztatjuk a jelentkezőket.

Helyszín: SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Szeged, Egyetem u. 2.


Felmerülő kérdéseire szívesen válaszolunk:

Dr. Kothencz Mihály osztályvezető

E-mail: kothencz@arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-364

Dusa Katalin

kapcsolattartó

E-mail: dusa.katalin@gmail.com

Tel.: +36 30 339 2029

 

További információk és a fenti hirdetés teljes forrása:

integrativmentalhigiene.hu