Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ  --  AktualitásokSNI és többségi diákok továbbtanulásának támogatása középiskolában

Az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ és az SZTE Tanárképző Központ az EFOP 3,4,4-es projekt keretében kiemelt feladatának tekinti a középiskolás diákok továbbtanulásának támogatását. 2019-ben pedagógus továbbképzést akkreditált ezen a területen, amelyen a középiskolákban tanító kollégák díjmentesen vehettek részt: „Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához.” A 30 órás, 30 kreditpontos akkreditált pedagógus továbbképző program (Alapítási engedély száma: 12/147/2019) eddig összesen 7 alkalommal került meg szervezésre. Ezek között voltak kihelyezett intézményi képzések (Csongrád, Gödöllő) is, de leginkább Szegeden valósultak meg a továbbképzések, az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központban.

Jó hír, hogy a továbbképzés 2021 januárja óta online, webinárium formájában is elérhető.

2021. szeptember 14.


A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja a pedagógusok felkészülésének támogatása a diákok továbbtanulásának sokirányú megsegítéséhez.

Célunk, hogy a résztvevők ismerjék meg az eltérő képzési igényű diákok továbbtanulási esélyeinek és fejlesztési lehetőségeinek támogatását. Legyenek tájékozottak az SNI diákokat segítő egyetemi programok tekintetében és ismerjék azok középiskolai adaptálási lehetőségeit a sikeres továbbtanulás érdekében. Ismerjék meg a felsőoktatásban való továbbtanulást hatékonyan megalapozó tanulásmódszertan viszonyformáló és szokásformáló módszereit, a tanulási képességet fejlesztő eljárások és a tanulást segítő korszerű módszerek hatásait, tanítási-tanulási folyamatokba történő integrálási lehetőségeit.

Cél, hogy a résztvevők tájékozottak legyenek a felvételi rendszer és a pályaorientáció aktuális kérdésköreiben, a pályaválasztás sikeres megalapozásának lehetőségeiben. Célunk, hogy a pedagógusok célirányos felkészítésével váljanak képessé a diákokra nehezedő pályaválasztási döntésekből adódó nyomás csökkentésére; munkaerő-piaci tájékozottságuk alapján a pályaválasztás sikeres megalapozására.

 

A továbbképzés tartalma:

A felsőoktatás színterein gyakori jelenség, hogy a diákok képességeikhez, motiváltságukhoz képest alul teljesítenek. Ennek okai leggyakrabban: kellő tájékozódás hiányában helytelenül választott alapszak, nem tisztázott részképesség problémák, nem megfelelő tanulási módszerek vagy éppen a tanulást segítő technikák/technológiák mellőzése tanulási zavarral, vagy fogyatékossággal élő fiatalok esetében. A képzés keretében a résztvevők megismerik az eltérő képzési igényű diákok továbbtanulási esélyeit és képességfejlesztését növelő lehetőségeket; tájékozódnak a speciális (nevelési) képzési igényű diákok önálló tanulását támogató segédeszközökről, technológiákról. A résztvevők a megismert módszerek adaptív alkalmazásával képessé válnak hatékonyan segíteni a diákok tanulását, továbbtanulását. Tájékozódnak az SNI diákokat segítő egyetemi programokról és megismerik azok középiskolai adaptálási lehetőségeit a sikeres továbbtanulás támogatásának érdekében.

 

  

A program a pályaválasztási folyamat komplex megsegítését alapozza meg azzal, hogy felkészíti a résztvevő pedagógusokat a diákok önismeretének fejlesztésével, tanulásszervezésük korrekciójával a továbbtanulásuk tudatos támogatására, az egyéni lemaradások kiküszöbölésére, a felsőoktatásba való átmenet könnyebbé tételére. Az itt megjelenő problémák gyakran a diákok tanuláshoz való rossz viszonyában, szokásrendjük hiányosságaiban, tanulási képességük fejletlenségében, valamint a tanulási módszerekben és technikákban való járatlanságukban nyilvánulnak meg. A tanulás-módszertani rész ezekre a problémákra kínál célirányos megoldást: feltárja a tanulási-tanítási nehézségek hátterét, bepillantást nyújt a fejlesztés lehetőségeibe, saját élményű feladatokon keresztül közel hozza a tanulási képességek fejlesztésének gyakorlatát, ennek munkaformáit (kooperatív technikák, oldó beszélgetések, kérdőívezés, játék stb.) megadja az alapokat a tanulásmódszertan szakórákba történő illesztéséhez és az intézményi adaptációhoz.

 

A diákok számára komoly dilemma a megfelelő szak kiválasztása. Gyakori, hogy nem rendelkeznek elegendő információval az egyes szakokról, a későbbi lehetőségekről, munkaerő-piacról, ezért szükséges minden olyan felület, információszerzési mód számbavétele és átadása, mely a megalapozott, tudatos döntést előkészíti. Össze kell vetniük saját erősségeiket a szakon elvárt készségekkel, személyes motivációjukat és szempontrendszerüket a szak nyújtotta perspektívákkal. A továbbképzés során a résztvevők megismerik a pályaválasztás legfontosabb sarokköveit, olyan önismeretet (tanulási, pályaorientációs) fejlesztő módszereket sajátítanak el és próbálnak ki, melyek egyéni vagy csoportos formában továbbvihetők a diákoknak, illetve szélesebb körű pálya- és munkaerő-piaci ismeretekre tesznek szert. Mindezt a képzés folyamatában elkészített pályaorientációs portfólió is támogatja. A továbbtanulási döntés ezáltal a fantázia helyett a realitáson alapul, így kevesebb téves választást eredményez. A résztvevők a pályaválasztást támogató szerepükben megerősödnek és képessé válnak a szülők hatékony bevonására is.

 

A 30 óra tematikája:

Bevezető; a program és az együttműködés keretei, ismerkedés

2

A serdülőkor és fiatal felnőttkor mentálhigiénéje

3

Kik a fogyatékossággal élő diákok?

2

A tanár feladatkörei esélyegyenlőségi aspektusból

3

A tanítási-tanulási folyamatok szereplőinek problémakörei

1

Motiváció, a tanulási attitűd formálása

1

A tanulási szokások jelentősége a továbbtanulás megalapozásában

1

A tanulási kompetencia kulcskérdése: a tanulási képességek fejlesztése

6

A tanulás tanításának intézményi integrálása: a tanulásmódszertan hálóterve

1

A pályatervezés elméleti háttere

3

A tudatosság szerepe a pályaválasztásban

3

Pályaválasztás és pályaismeret, munkaerőpiac

3

 

A képzés zárása

1

 

A továbbképzés végére teljesítendő követelmények:

 

A képzés résztvevője a megismert módszerek és tartalmak adaptív alkalmazásával képes lesz hatékonyan segíteni a diákok tanulását, továbbtanulását. Informálttá válik a speciális (nevelési) képzési igényű diákok önálló tanulását támogató segédeszközökről, technológiákról. A résztvevő megismeri a tanuláshoz való viszony jelentőségét a tanulási motiváltság dinamikáinak és az önszabályozó tanulás támogatási lehetőségeinek tükrében, elmélyíti a hatékony tanulás eszközrendszerét és a középiskolai időszaknak megfelelő fejlesztési feladatokat (figyelem, emlékezet, gondolkodás, olvasás- szövegértés, beszédkészség). Tájékozottsága alapján képes támogatni a tanulási és a pályaválasztási önismeret mélyítését, az egyéni tulajdonságokhoz legjobban illeszkedő továbbtanulási lehetőségek feltárását. Képes saját tanítványainál a tanulási kompetenciák célirányos, differenciált fejlesztésére, a tudatos, személyes pályaorientáció és a pályabeválás megalapozására.

A képzés résztvevője kompetenciát szerez a pályaválasztás előtt álló diákok hatékony támogatásában, a pályaválasztás alappilléreit megismerve olyan információk, módszerek, feladatok átadásában, melyek hozzájárulnak a diákok pályaorientációs önismeretének fejlesztéséhez, amely a megfelelő pályaválasztás támpontja. A résztvevő megismeri azokat az online felületeket és offline lehetőségeket, melyek ismeretében széles spektrumon tájékoztatni képes a tanulókat, segítve ezzel a diákok pályaválasztási döntését a pedagógiai folyamatok mentén. Tájékozódik a szerep betöltéséhez szükséges készségek tekintetében, megismeri saját kompetenciahatárait a pályaorientációs mentori szerep tekintetében. Megismeri a felvételi rendszer sarokpontjait, a munkaerőpiac jelenlegi trendjeit, változásait, melyek ismeretében azon személyes készségek fejlesztésére tud összpontosítani, melyek hosszú távon hasznára válnak a diákoknak.

 

Az ismeretek számonkérésének módja, a tanúsítvány kiadása:

 

Önreflexió ( 3-5 oldal) megküldése változástervező modell alkalmazásával 30 napon belül: a résztvevő egyrészt visszajelzést ad arról, hogy a képzésen megismert tartalmak tükrében hogyan látja saját szerepét diákjai pályaorientációs folyamatában; másrészt megtervezi a szükséges változtatásokat pedagógiai folyamataiban, melyek megvalósításával hatékonyan támogatja a tanulási és a pályaorientációs önismeretet, a tanulási kompetenciák fejlesztését a továbbtanulás megalapozásához és hosszú távon a pályaválasztást, pályabeválást.

Értékelési szempontok: a képzés komplex szemléletének megismerését, illetve a tanfolyamon szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításának mélységét, azok alkalmazásának képességét, eredményességét mutatja a dolgozat. Értékelés: megfelelt, nem felet meg.

 

 

A következő továbbképzés időpontja: 2022 június

naponta 9,00 -17,00 h között

A továbbképzés helyszíne: SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, Szeged, Vitéz u. 17 sz.

 

A továbbképzés szervezője: SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ,

SZTE Tanárképző Központ, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

 

 

További információ és jelentkezés: eetkkepzes@gmail.com