Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ  --  AktualitásokTANÁRSZAKOS HALLGATÓK KÉPZÉSE

2 kredites kontakt kurzus (3 x 6 kontakt óra, + egyéni munka).
A kurzus célja: a résztvevő hallgatók felkészülésének támogatása leendő diákjaik továbbtanulásának sokirányú megsegítéséhez.
2021. január 20.
TANÁRSZAKOS HALLGATÓK KÉPZÉSE   „Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához.”   Kurzus helyszíne: később/online – veszélyhelyzetnek megfelelő utasítás szerint Résztvevők: 15 fő   A kurzus célja: Célunk, hogy a résztvevők ismerjék meg az eltérő képzési igényű diákok továbbtanulási esélyeinek és fejlesztési lehetőségeinek támogatását. Legyenek tájékozottak az SNI diákokat segítő egyetemi programok tekintetében és ismerjék azok középiskolai adaptálási lehetőségeit a sikeres továbbtanulás érdekében. Ismerjék meg a felsőoktatásban való továbbtanulást hatékonyan megalapozó tanulásmódszertan viszonyformáló és szokásformáló módszereit, a tanulási képességet fejlesztő eljárások és a tanulást segítő korszerű módszerek hatásait, tanítási-tanulási folyamatokba történő integrálási lehetőségeit. Cél, hogy a résztvevők tájékozottak legyenek a felvételi rendszer és a pályaorientáció aktuális kérdésköreiben, a pályaválasztás sikeres megalapozásának lehetőségeiben. Célunk, hogy a leendő pedagógusok célirányos felkészítésével váljanak képessé a diákokra nehezedő pályaválasztási döntésekből adódó nyomás csökkentésére; munkaerő-piaci tájékozottságuk alapján a pályaválasztás sikeres megalapozására.

Tematika:

  1. egység


Bevezető; a program és az együttműködés keretei, ismerkedés

A serdülőkor és fiatal felnőttkor mentálhigiénéje

Kik a fogyatékossággal élő diákok

A tanár feladatkörei esélyegyenlőségi aspektusból
  1. egység


A tanítási-tanulási folyamatok szereplőinek problémakörei

Motiváció, a tanulási attitűd formálása

A tanulási szokások jelentősége a továbbtanulás megalapozásában

A tanulási kompetencia kulcskérdése: a tanulási képességek fejlesztése
  1. egység

    A pályatervezés elméleti keretei

A tudatosság szerepe a pályaválasztásban

Pályaválasztás és pályaismeret, munkaerőpiac


A kurzus teljesítésének feltétele:

Önreflexió feltöltése (Coospace Feladat) változástervező modell alkalmazásával megadott határidőre:
a résztvevő egyrészt visszajelzést ad arról, hogy a képzésen megismert tartalmak tükrében hogyan látja saját szerepét leendő diákjai pályaorientációs folyamatában; másrészt megtervezi lehetséges lépéseit pedagógiai folyamatokban, melyek megvalósításával hatékonyan támogatja a tanulási és a pályaorientációs önismeretet, a tanulási kompetenciák fejlesztését a továbbtanulás megalapozásához és hosszú távon a pályaválasztást, pályabeválást.

Értékelési szempontok: a képzés komplex szemléletének megismerését, illetve a kurzuson szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításának mélységét, azok alkalmazásának képességét, eredményességét mutatja a beadandó.

Értékelés: megfelelt, nem felelt meg.

A képzést vezetik:
  • Dr Szenes Márta, SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, igazgató, pedagógiai szakpszichológus
  • Fazekas Melinda, SZTE Karrier Iroda, szakmai vezető, mentálhigiénés szakember
  • Marunák Mária, SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, tanulásmódszertan tréner és szaktanácsadó
  • Nagy Katalin, SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, esélyegyenlőségi referens
  • Török Viktória, SZTE Török Viktória EÉTK, esélyegyenlőségi munkatárs